ACATIST PENTRU IZBĂVIREA DE NECAZURI

>> 12 feb. 2010


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul ade­ vărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti; Vistierul bu­ nă­ tăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşlu­ ieş­ te întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întină­ ciu­ nea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moar­ te, miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doam­ ne, cu­ răţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără­ de­ legile noas­ tre. Sfinte, cercetează şi vindecă nepu­ tinţele noas­ tre, pentru sfânt numele Tău.

Doamne miluieşte (de trei ori), Slavă... şi acum...

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se nu­ me­ le Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi se zic troparele acestea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugă­ ciu­ ne aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcă­ toşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nă­ dăj­ duit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără­ de­ le­ gile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbă­ veşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dum­ ne­ zeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâi­ ni­ lor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Năs­ cătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creş­ tinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Fă­ că­ torul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumne­ zeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai îna­ in­ te de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevă­ rat din Dumnezeu adevărat, năs­ cut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mân­ tui­ re S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcă­ torul, Care din Tatăl purcede, Cel Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor.

Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Troparul, glasul al 8-lea

Cel ce prin adâncul înţelepciunii cu iubirea de oameni toate le chiverniseşti şi ceea ce este de folos tu­ tu­ ror le dăruieşti, Doamne, iubitorule de oameni, dă­ ru­ ieş­ te-ne toate cele ce ne sunt de trebuinţă şi izbă­ veş­ te-ne de tot necazul, că spre Tine nădejdea ne-am pus, spre Mântui­ to­ rul şi grabnicul nostru ocrotitor!

Condacul 1

Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfâr­ şit? Până când vei întoarce faţa Ta de la mine? Până când voi îngrămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua şi noaptea?”, se întreba David proorocul, cu­ prins de tulburare. Dar când sufletul său s-a veselit de milele Tale, Ţi-a cântat cu dragoste şi mulţumire: Aliluia!

Icosul 1

Ştim că la nunta din Cana Galileii ai prefăcut apa în vin, Preadulce Iisuse, şi credem că aşa poţi schimba slăbiciunea noastră în putere, frica noastră în curaj, deznădejdea noastră în nădejde; venim la Tine ca la singurul nostru ocrotitor, ca la singurul nostru sprijin. Cine ne va putea izbăvi de neputinţele noastre dacă nu o vei face Tu? Sau cine ne va putea da cele de trebu­ in­ ţă? Numai Tu, Doamne, eşti limanul nostru şi la Tine cău­ tăm alinare:

Doamne, Cel ce ne înconjuri cu iubire nemărginită, fie voia Ta, nu voia noastră,

Doamne, Împăratul împăraţilor, fie voia Ta, nu voia noastră,

Doamne, Care eşti Răsăritul Răsăriturilor, fie voia Ta, nu voia noastră,

Doamne, nădejdea celor fără de nădejde, fie voia Ta, nu voia noastră,

Doamne, mângâietorul sufletelor noastre, fie voia Ta, nu voia noastră,

Doamne, înfrumuseţătorul făpturilor, fie voia Ta, nu voia noastră,

Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condacul al 2-lea

Luaţi, fraţilor, ca pildă de suferinţă şi de înde­ lun­ gă răbdare pe proorocii care au grăit în numele Dom­ nu­ lui”, ne îndeamnă Sfântul Apostol Iacov, iar noi, urmând sfatul său, purtăm în cugetele noastre nu nu­ mai suferinţele sfinţilor prooroci, ci şi pe ale tu­ tu­ ror sfin­ ţilor care, gustând din paharul durerii, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Ştim neputinţele şi slăbiciunile noastre, dar ştim şi că Îţi stă în putere să ne întăreşti aşa cum L-ai întărit pe David când s-a luptat cu Goliat şi cum i-ai întărit pe sfinţii Tăi în lupta cu puterile întunericului. Pentru acesta ne rugăm Ţie:

Doamne, precum i-ai păzit pe cei trei tineri în cup­ to­ rul cel de foc, păzeşte-ne şi pe noi,

Doamne, ocroteşte-ne aşa cum l-ai ocrotit pe Proo­ ro­ cul Daniil când se afla în groapa cu lei,

Doamne, care în grele încercări i-ai fost acoperitor Sfântului Apostol Pavel, acoperă-ne cu harul Tău,

Doamne, dă-ne puţin din puterea ce i-ai dat-o tână­ ru­ lui Nestor când l-a biruit pe puternicul Lie,

Doamne, învaţă-ne să râvnim răbdarea Sfântului Ale­ xie, cel numit Omul lui Dumnezeu,

Doamne, ajută-ne să îi cinstim şi să îi urmăm pe sfin­ ţii pe care nimic nu i-a putut despărţi de dragostea Ta,

Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condacul al 3-lea

Ştim cuvântul Evangheliei că “cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui” şi ne temem să nu pierim din pricina nerăbdării noastre. O, dacă am avea mu­ ce­ ni­ cească răbdare, atunci ar fi primită de Dumnezeu ca o tămâie cu bun miros şi s-ar înălţa la ceruri ca un tainic: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Decât să ne plângem că suferim cum nu a mai su­ fe­ rit nimeni vreodată, mai bine ne-am aduce aminte de Drep­ tul Iov. Bunătăţi felurite a avut şi pe toate le-a pierdut, dar pentru că nu L-a hulit pe Dum­ ne­ zeu s-a în­ vrednicit de binecuvântarea Sa şi a pri­ mit la urmă mai multe decât avea la început. Ajută-ne să ne împăr­ tă­ şim de răbdarea sa, Doamne, Cel ce ai fost răstignit pe cruce pentru mântuirea noastră, şi să ne împărtăşim şi de binecuvântările Tale:

Doamne, nădejdea celor fără de nădejde, miluieşte-ne,

Doamne, dătătorul celor ce cer, dăruieşte-ne darul răbdării,

Doamne, îmbrăcămintea săracilor, îmbracă-ne cu răbdarea Dreptului Iov,

Doamne, folositorul văduvelor, înţelepţeşte-ne ca să nu mai cădem în deznădejde,

Doamne, apărătorul celor lipsiţi, învaţă-ne să Îţi ce­ rem ajutorul,

Doamne, deschizătorul celor ce bat, deschide-ne nouă uşa binecuvântărilor Tale,

Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noas­ tră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condacul al 4-lea

Grijile ne apasă şi ne tulbură, îndepărtându-ne min­ tea de la Dumnezeu, şi sufletele noastre nu găsesc ali­ nare. Nu este cu putinţă să scăpăm de tirania lor dacă nu ne vom îndrepta nădejdea spre Domnul, Cel ce aşteap­ tă să primească de la noi cântarea: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâi­ne se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei.” Aşa ne-ai povăţuit Tu, Preabunule Doamne, dar noi nu am urmat acest cuvânt, ci fiind plini de mândrie ne-am pus nădejdea în lucrul mâinilor noastre. Dar acum, ruşi­ naţi fiind şi lipsiţi de cele de trebuinţă, cădem cu umi­ lin­ ţă la ajutorul Tău, nădăjduind că vei ierta greşeala noastră:

“Doamne, vezi lipsurile noastre şi dăruieşte-ne toate cele care ne sunt de trebuinţă,

Doamne, întăreşte-ne să putem răbda încercările prin care ai îngăduit să trecem,

Doamne, dăruieşte-le celor lipsiţi de hrană să se îndestuleze de milele Tale,

Doamne, Care ai înmulţit pâinile şi peştii în pustie, în­ mul­ ţeşte darurile cu care binecuvântezi familiile nevoiaşe,

Doamne, ajută-ne să nu ne lipim inimile de bună­ tă­ ţile lumeşti,

Doamne, luminează-ne gândurile, ca să nu mai râv­ nim ceea ce nu ne este de folos,

Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noas­ tră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condacul al 5-lea

Ştiindu-ne în vreme de boală cârtitori precum de demult iudeii în pustie, Te rugăm cu zdrobire de inimă să alungi de la noi această neputinţă şi să ne dai putere ca oricât de mari ar fi suferinţele noastre să Îţi cântăm, grăind: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Toţi vom muri, toţi vom părăsi această lume în care cu­ noaştem durerea şi boala. Să înţelegem durerile tru­ peşti ca oglindire a suferinţei veşnice şi bold pentru a ce­ re dumnezeiasca milostivire:

Doamne, Vindecătorul bolnavilor, vindecă durerile noastre,

Doamne, dăruieşte răbdare celor aflaţi în suferinţe sufleteşti şi trupeşti,

Doamne, tămăduieşte-i pe cei cărora le este de folos aceasta,

Doamne, întăreşte-i pe cei biruiţi de suferinţe de tot felul,

Doamne, pune în inimile celor bolnavi nădejdea veş­ ni­ cei bucurii,

Doamne, povăţuieşte-i pe cei care suferă să se teamă de veşnica suferinţă şi să se pocăiască,

Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noas­ tră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condacul al 6-lea

Ne temem de cutremur, ne temem de sabie, dar nu ne temem de focul cel nestins şi de celelalte chinuri veş­ nice care ne aşteaptă dacă ne lăsăm prinşi în lan­ ţu­ rile patimilor şi în cursele vrăjmaşului, şi dacă uităm să Îi cântăm Celui ce stăpâneşte întreaga lume: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Credem că sunt adevărate minunile pe care le măr­ tu­ ri­ seşte Evanghelia, Hristoase, prin care ai fost grab­ nic aju­ tător celor aflaţi în necazuri de tot felul, şi ştim că izvo­ rul lor nu a secat, ci curge până în zilele noastre. Alergăm la ajutorul Tău, nădăjduind că nu vei trece cu ve­ de­ rea cererile noastre, ci vei rândui toate spre folosul nostru:

Doamne, alungă de la sufletele noastre zadarnica tul­ burare şi dăruieşte-ne să gustăm liniştea,

Doamne, apără toate aşezările creştine şi pe cei ce locuiesc într-însele,

Doamne, păzeşte-ne de cutremur, de potop, de foc şi de celelalte necazuri,

Doamne, păzeşte-ne de căderea în păcat, pe noi şi pe cei pentru care ne rugăm Ţie,

Doamne, dăruieşte-ne sfârşit creştinesc, ferindu-ne de moartea năprasnică,

Doamne, izbăveşte-ne de focul cel nestins şi de chi­ nu­ rile care îi aşteaptă pe păcătoşii care nu se pocăiesc,

Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noas­ tră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condacul al 7-lea

Degeaba Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască pace, degeaba Îl rugăm să ne păzească de venirea altor neamuri asupra noastră şi de războiul cel dintre noi, dacă mergând pe drumul pierzării nu vrem să pri­ ce­ pem că El vede toate faptele noastre, şi nici să ne po­ căim, ci doar Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Izbăveşte-ne, Doamne, de toată răutatea oameni­ lor şi dă-ne putere să ne rugăm pentru cei care ne pri­ go­ nesc. Picură în inimile noastre o picătură din dragostea Ta, a Celui ce Te-ai rugat pentru cei ce Te-au răstignit, ca să putem plini porunca iubirii de vrăjmaşi:

Doamne, împacă-i pe cei ce se vrăjmăşesc, făcân­ du-se unelte ale diavolului,

Doamne, învaţă-ne să ne iertăm unii pe alţii şi să uităm răul care ni s-a făcut,

Doamne, alungă de la noi duhul mâniei şi picură în inimile noastre iubirea pentru cei ce ne duşmănesc,

Doamne, întoarce răul în bine, spre slava numelui Tău,

Doamne, iartă-i pe toţi cei care ne-au greşit, cu ştiin­ ţă sau fără de ştiinţă,

Doamne, umple cu dragostea Ta inimile celor apă­ saţi de singurătate, care nu găsesc înţelegere la oameni,

Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noas­ tră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condacul al 8-lea

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Sfânta Justina fecioara, sim­ ţind săgeţile vrăjmaşului năpustindu-se asupra ei, nu s-a biruit de deznădejde, ci însemnându-se cu credinţă cu semnul crucii a gonit de la ea puterile întunericului, învăţându-i pe cei ispitiţi de diavol să cânte Izbăvito­ ru­ lui celor slabi: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău, şi binecu­ vân­ tea­ ză moştenirea Ta. Biruinţă binecredincioşilor creş­ tini asu­ pra celui potrivnic dăruieşte şi cu crucea Ta pă­ zeşte pe poporul Tău, pe toţi cei care se roagă Ţie:

Doamne, izbăveşte-ne din toate cursele întinse de ne­ cu­ ratul diavol,

Doamne, nu îngădui să fim batjocoriţi de urâtorul de oameni,

Doamne, ai milă de cei care suferă din lucrare drăceas­ că,

Doamne, fă neputincioase farmecele care sunt în­ drep­ tate asupra robilor Tăi,

Doamne, împiedică-i pe creştini să caute ajutor la vrăjitori, la fermecătoare sau la doctorii închipuiţi,

Doamne, dă putere celor care în ispite se însem­ nea­ ză cu semnul sfintei cruci,

Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condacul al 9-lea

Se aude încă glasul Înaintemergătorului: “Pocăi­ ţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”. Să părăsim iubirea de sine, să părăsim desfătările lumeşti şi să aler­ găm la Doctorul care tămăduieşte sufletele, cântân­ du-i cu umilinţă: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Doamne Iisuse Hristoase, noianul păcatelor noas­ tre ne apasă şi zăcem ca bolnavul de la Scăldătoarea Si­ loa­ mului, neavând putere să intrăm în scăldătoarea po­ că­ in­ ţei. Ajută-ne, Tu, Milostive Doamne, să primim cu­ ra­ jul de a părăsi şi de a urî păcatul, de a alerga la scau­ nul spovedaniei şi de a ne mărturisi prea multele noas­ tre păcate:

Doamne, care nu Te-ai scârbit de păcătoasa care Ţi-a sărutat picioarele, milostiv fii nouă, păcătoşilor,

Doamne, oricât de mari ar fi căderile noastre, aju­ tă-ne să ne ridicăm,

Doamne, nu ştim să ne pocăim de nu ne vei trimite gândul cel bun,

Doamne, alungă de la noi pe vrăjmaşul care ne opreş­ te să ne spovedim cu zdrobire de inimă,

Doamne, iartă-ne toate păcatele făcute cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, cu voie sau fără de voie,

Doamne, învaţă-ne să punem început bun mântuirii,

Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condacul al 10-lea

Ca o desfrânată, lumea aceasta ne ispiteşte să pă­ ră­ sim calea cea strâmtă şi să îmbrăţişăm trecătoarele des­ fătări. Noi însă Te rugăm să ne dăruieşti darurile Du­ hului Sfânt: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bunei-credinţe, ca stând neclintiţi în faţa ispitelor să Îţi înălţăm cântarea: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Cei care ascultă poruncile Evangheliei vor auzi din gura Ta, Doamne, cuvânt de bucurie: “Flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc, gol am fost şi M-aţi îm­ brăcat, bolnav am fost şi M-aţi cercetat. Veniţi, bi­ ne­ cuvântaţii Părintelui Meu, de moşteniţi Împărăţia cea pre­ gătită vouă de la întemeierea lumii”. Învaţă-ne să fa­ cem fap­ tele credinţei, Doamne, învaţă-ne să trăim plini de dragoste pentru ceilalţi, ca să avem nă­ dejde de mântuire:

Doamne, dăruieşte-ne să Te iubim din toată inima şi din tot cugetul nostru,

Doamne, dăruieşte-ne să ne iubim aproapele cu dra­ goste jertfelnică,

Doamne, Care ai spălat picioarele ucenicilor Tăi, în­ va­ ţă-ne să slujim aproapelui nostru ori de câte ori este nevoie,

Doamne, Tu care eşti Samarineanul milostiv, în­ deam­ nă-ne să îngrijim rănile semenilor noştri,

Doamne, luminează-ne ca în cei pe care îi ajutăm, flă­ mânzi, goi sau bolnavi, să Te vedem pe Tine,

Doamne, dă-ne puterea de a nu şovăi să împlinim po­ runcile Tale,

Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condacul al 11-lea

A început războiul, se aude trâmbiţa care ne chea­ mă la luptă, care ne cheamă să părăsim lenevia cea pier­ zătoare de suflet şi să ne înarmăm cu sabia Duhu­ lui, cu coiful mântuirii şi cu pavăza credinţei, luptând până la sânge împotriva patimilor şi a poftelor şi cân­ tând cântarea: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Ori de câte ori cădem în luptă, să ne ridicăm de­ gra­ bă, ca să nu se primejduiască sufletele noastre. Să lup­ tăm cu curaj şi cu nădejde, fără să ne plângem că ră­ ni­ le noastre sunt prea adânci, căci Împăratul nostru le vede şi le va tămădui cu multă pricepere:

Doamne, ajută-ne să sporim în rugăciune,

Doamne, povăţuieşte-ne să ducem o viaţă smerită, lepădând gândurile de mândrie,

Doamne, dă-ne să iubim nevoinţa şi să dispreţuim desfătările pătimaşe,

Doamne, luminează-ne şi sfinţeşte-ne, ca să păstrăm şi să mărturisim dreapta-credinţă,

Doamne, dăruieşte-ne să trăim ca fii înţelepţi ai Bi­ se­ ricii Tale,

Doamne, nu îngădui să părăsim predaniile Părin­ ţi­ lor şi să ne lipim inimile de învăţături rătăcite,

Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noas­ tră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condacul al 12-lea

Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mân­ tu­ i­ rii!”, ne spune marele Pavel, Apostolul neamurilor, apos­ tolul care strigă cu glas mare către creştini ca aceş­ tia să nu aştepte vremuri de linişte şi odihnă pen­ tru a dobândi mântuirea, ci în mijlocul încercărilor să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Nu suntem singuri în faţa ispitelor, ci suntem ocro­ tiţi de Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, de so­ borul sfinţilor şi de cetele îngereşti. Îţi mulţumim, Doam­ ne, pentru toate milele Tale cele arătate şi pen­ tru cele ascunse şi Te rugăm să ne îndrumi paşii pe ca­ lea mântuirii, pe calea care duce în curţile raiului:

Doamne, pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii Tale, mântuieşte-ne precum ştii,

Doamne, pentru rugăciunile tuturor Cuvioşilor Părinţi şi ale Cuvioase­ lor Maici, ale sfinţilor ştiuţi şi ne­ ştiuţi, mântuieşte-ne precum ştii,

Doamne, pentru rugăciunile Sfinţilor Îngeri pe care de la botez i-ai trimis să ne ocrotească, mântu­ ieş­ te-ne pre­ cum ştii,

Doamne, pentru rugăciunile tuturor cetelor înge­ reşti, mântuieşte-ne precum ştii,

Doamne, pentru rugăciunile ierarhilor, preoţilor şi ale celor care ne pomenesc, mântuieşte-ne precum ştii,

Doamne, pentru rugăciunile care se înalţă în Sfân­ ta noastră Biserică, mântuieşte-ne precum ştii,

Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noas­ tră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condacul al 13-lea

O, nu suntem vrednici de milele Tale, Fiule al lui Dumnezeu, Hristoase, dar îndrăznim să Te rugăm să pri­ meşti şi puţina noastră rugăciune, precum ai pri­ mit oarecând cei doi bani ai văduvei, şi să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins, ca să Îţi putem cânta cu inimă smerită: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori.)

Apoi iarăşi se zice Icosul întâi: Ştim că la nunta din Cana Galileii... şi Condacul întâi: Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârşit?...; şi se face otpustul.

După aceea se citeşte această:

Rugăciune la necazuri şi supărări

Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra noas­ tră şi au intrat ape până la sufletele noastre, dar în­ tru Tine este toată nădejdea noastră. Tu cunoşti pri­ ci­ na răului care ne apasă. La Tine perii capetelor noas­ tre sunt număraţi. La Tine deci scăpăm şi pe Tine te rugăm să depărtezi de la noi orice rău pierzător de su­ flet şi să ne ajuţi a birui toate ispitele care ne învăluie, că Tu eşti întărirea, scăparea şi izbăvitorul nostru, Hris­ toase Dumnezeule, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

CANON DE RUGĂCIUNE
LA VREME DE NECAZURI

Cântarea 1

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Adeveritu-s-au cuvintele Tale, Mântuitorule, căci ne-ai spus mai înainte despre greutăţile prin care vom trece, dar ne-ai şi învăţat să stăm împotriva lor cu băr­ bă­ ţie: “În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea”. O, sfântă îndrăzneală care dai pu­ te­ re iubitorilor de Hristos şi ruşinezi lumea iubitoare de plăceri!

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispi­ te­ lor, la limanul Tău cel lin alergând strigăm către Ti­ ne: Scoate din stricăciune vieţile noastre, Mult-Milos­ tive!

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Adame, Adame, de ce ai căzut? De ce ai ales neas­ cul­ tarea? Vai nouă, să plângem şi să ne tânguim, că suntem următori căderii sale. Degrab să alergăm, fra­ ţi­ lor, la mi­ lostivul Dumnezeu, singurul care poate să ne izbăvească.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Icoană a răbdării zugrăvită de Dumnezeu se des­ co­ pe­ ră Dreptul Iov celor ce caută în Sfânta Scriptură măr­ găritare duhovniceşti. Că fiind cel mai slăvit din­ tre se­ menii săi, nu a hulit când a pierdut bunătăţile ce le avea, ba încă a ajuns să şadă plin de bube pe mor­ ma­ nele de gunoi, ca unul dintre cei loviţi de mânia ce­ reas­ că. Şi Dumnezeu, văzând credinţa sa, i-a făcut par­ te de bogăţii mai mari decât cele pe care le pierduse prin pizma diavolului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Să sal­ te inimile noastre simţind ocrotirea ta, să prindă putere cei slăbiţi şi cei deznădăjduiţi să capete nădejde.

Cântarea a 3-a

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Adevărat grăiesc vouă: dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mu­ tă-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă.” Şi iarăşi ne-ai zis: “Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va des­ chi­ de.” Unde este credinţa noastră când ne plângem că nu sun­ tem ascultaţi? Poate cineva să spună că a cerut cu umilinţă cele de folos şi nu le-a primit? Să nu fie.

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Întăreşte-ne, Doamne, cum i-ai întărit pe sfinţii Tăi care s-au aflat în încercări mai grele decât ale noas­ tre. Lu­ minează-ne, sfinţeşte-ne şi ne miluieşte Tu, Cel ce ai făgăduit că vei fi cu robii Tăi în toate zile­ le, până la sfâr­ şitul veacului.

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Cine cruţă toiagul său îşi urăşte copilul, iar cel care îl iubeşte îl ceartă la vreme”, ne învaţă Dreptul So­ lomon, picurând în sufletele noastre razele înţelep­ ciu­ nii. Oare avem priceperea să vedem în încercările prin care trecem dragostea lui Dumnezeu? Căci de nu vom vedea-o pe aceasta, înseamnă că ne îndoim de purtarea Sa de grijă pentru noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

L-a biruit David pe Goliat! Cel slab l-a biruit pe cel tare, pe sângerosul uriaş! Şi tot aşa fiecare dintre creş­ ti­ nii care au nădejde în Dumnezeu vor birui viforul ne­ cazurilor, căci neputinţele lor vor fi acoperite de dum­ ne­ zeiescul har.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Izvorul minunilor tale, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, curge neîncetat spre bucuria poporului creş­ tinesc; bolnavii se vindecă, morţii înviază, cei aflaţi în primejdii se izbăvesc. Arată-ţi şi de această dată mi­ le­ le tale, Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim din pricina păcatelor noastre.

Cântarea a 4-a

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Voi să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea şi să nu fiţi îngrijoraţi, căci toate acestea păgânii lumii le caută; dar Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi nevoie de acestea. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate acestea se vor adăuga vouă”. Aşa ne-a poruncit Hristos, iar de vom căuta mai întâi cele ale lumii, în care se desfată vremelnic sufletele noastre, atunci Împărăţia se va lua de la noi, şi ne aşteaptă osânda veşnică.

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Cel ce ai înmulţit pâinile şi peştii, săturând mii de oameni, Care poţi să ne dăruieşti toate cele de care avem nevoie şi de care ai îngăduit să fim lipsiţi pentru încercarea credinţei noastre, arată şi acum milele Tale şi plineşte toate lipsurile noastre.

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Zece leproşi au luat vindecare minunată, dar nu­ mai unul a ştiut să aducă mulţumire pentru ea. Peste mul­ ţime de oameni se revarsă binefacerile lui Dum­ ne­ zeu, dar numai puţini ştiu să mulţumească.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinte Ierarhe Nicolae, păstorule al Mirelor Li­ chi­ ei, roagă-te Milostivului Dumnezeu ca ori de câte ori ne lipsesc cele de trebuinţă să le primim prin mij­ lo­ ci­ ri­ le tale, de care s-au folosit cele trei fete sărace pe care le-ai îndepărtat de păcatul nelegiuitei împreunări.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Veacuri întregi creştinii au trecut prin greutăţi fără număr, dar ori de câte ori ţi-au cerut ocrotirea nu au ră­ mas fără răspuns, Maica noastră. Chiar şi atunci când nu se vede nici o lumină, când totul pare că s-a nă­ ruit, mijlocirea ta dărâmă zidurile potrivnice şi dă­ ru­ ieşte credincioşilor toate cele care le sunt de trebuinţă.

Cântarea a 5-a

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Greu este cuvântul Tău, Iubitorule de oameni, când spui ucenicilor Tăi: “Veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide din­ tre voi, şi veţi fi urâţi de toţi, pentru numele Meu. Şi păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre”.

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Cel ce ai binecuvântat nunta din Cana Galileii, Cel ce binecuvântezi în chip minunat înţelegerea şi iu­ bi­ rea frăţească dintre oameni, adu pacea Ta în familiile creştine, alungând de la ele toată tulburarea, toată mâ­ nia, toată neînţelegerea, ca astfel familiile să fie mici biserici, şi nu adunări idoleşti, cum unelteşte neruşi­ natul diavol.

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Mucenicie este să fim prigoniţi de unii pe care îi purtăm în inimile noastre, de cei pentru întoarcerea cărora Îţi înălţăm fierbinţi rugăciuni. Tu, Doamne, l-ai scăpat pe dreptul Iosif de moartea pe care i-o pre­ gă­ ti­ se­ ră fraţii lui şi mai pe urmă ai rânduit chiar ca aceş­ tia să nu poată trăi fără ajutorul său; noi credem Ţie că orice suferinţă îşi are roada ei, că nici o rugăciune nu rămâne neauzită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinte Mucenice Iacob Persul, ai lepădat dreap­ ta-cre­ dinţă şi ai jertfit idolilor, dar maica şi femeia ta ţi-au stat împotrivă şi te-au mustrat pentru aceasta. Iar tu, ve­ nin­ du-ţi în fire, L-ai mărturisit cu tărie pe Hris­ tos, şi pentru aceasta ai suferit dureri de neînchipuit, căci prigonitorii ţi-au tăiat pe rând toate mădularele. Te rugăm, sfinte al lui Dumnezeu, ai grijă de toţi cei pe care iubirea acestei lumi îi ţine departe de mântui­ re şi întoarce-i pe calea cea bună pe care tu însuţi ai fost întors.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce cu înţelepciune ai mijlocit în chip mi­ nu­ nat împăcarea dintre Sfântul Chiril, luminătorul Ale­ xan­ driei, şi Sfântul Ioan gură de Aur, care ai gonit vrăj­ mă­ şia şi neînţelegerea dintre creştinii care ţi-au ce­ rut aceas­ ta, care ai adus pacea în familiile ce stăteau să se des­ tra­ me, adu liniştea cea binecuvântată în vieţile noas­ tre, ale celor ce suntem încercaţi de răutatea oame­ nilor şi a îngerilor căzuţi.

Cântarea a 6-a

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Să luăm aminte la povaţa Sfântului Pavel, apos­ to­ lul neamurilor, care a trecut prin încercări mai grele decât ne putem închipui: “Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dum­ ne­ zeu; El nu va îngădui să fiţi ispitiţi mai mult decât pu­ teţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda”.

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Vezi, Doamne, durerea noastră, vezi tulburarea care ne-a cuprins. Dă-ne putere să ne ridicăm degrabă şi să lepădăm de la noi duhul întristării şi al necre­ din­ ţei. Înmulţeşte-ne credinţa, sporeşte-ne dragostea, dă­ ru­ ieşte-ne răbdare şi nădejde, ca la trecerea din aceas­ tă viaţă să putem gusta din bunătăţile pe care le-ai pre­ gătit aleşilor Tăi.

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Din nimic nu avem noi mai mult de câştigat decât din suferinţe şi pătimiri”, mărturisea dumnezeiescul Ioan Gură de Aur împotriva celor care credeau că pot merge pe calea mântuirii fără să cunoască poticnirile. Cum dar vom lepăda noi calea cea strâmtă, când duce la odinna veşnică? Cum vom părăsi lupta, dacă vrem să primim nestricăcioasa cunună?

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Precum stăteau coroanele pe capetele împăraţilor, aşa stătea Duhul Sfânt peste Sfântul Alexie, omul lui Dum­ nezeu. Să înţelegem dar că nici sărăcia, nici foa­ mea şi nici setea nu pot fi piedică pentru cei pe care în­ cer­ cările îi arată următori sfinţilor; şi pe aceştia Dom­ nul îi va răsplăti cu prisosinţă, aşezându-i la loc de cinste în curţile Sale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Fecioară, izgoneşte toată mâhnirea, în­ tris­ ta­ rea şi toată ispita de la noi, păcătoşii tăi robi, şi în­ deam­ nă cugetele noastre spre săvârşirea celor bine­ plă­ cute lui Dumnezeu, ca să te mărim cu credinţă şi cu dragoste.

Cântarea a 7-a

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

N-au trebuinţă de doctor cei sănătoşi, ci cei bol­ navi. N-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă”, a spus şi ne spune cu blândeţe Mântui­ to­ rul Hristos, aşteptând pocăinţa noastră. Cine poate spune că nu este păcătos? Cine poate crede că nu are ne­ voie de pocăinţă? Numai cei mândri, pe care iubi­ rea de sine îi ţine departe de Dumnezeu.

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Preabunule Doamne, alungă de la noi duhul mândriei, duhul lăcomiei, duhul desfrâului, duhul răutăţii şi duhul deznădejdii, şi dăruieşte-ne darurile Duhului Sfânt: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bunei-credinţe.

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Iubitori de plăceri precum locuitorii Sodomei şi ai Go­ morei sunt astăzi cei care trăiesc departe de Bise­ ri­ că, şi noi în loc să vedem păcatele noastre ne mulţumim să credem că suntem mai drepţi decât ei, asemă­ nân­ du-ne fariseului din Evanghelie. Dar îndreptăţirea noas­ tră nu este şi nu poate fi socotită drept pocăinţă, ci ne este cale a pierzării.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinte Mare Mucenice Cipriane, care de la slujirea dia­ volilor ai venit la cunoaşterea adevăratului Dum­ ne­ zeu, cu Sfânta Maria Egipteanca, desfrânata care a devenit înger în trup omenesc, şi cu David, care mai înainte a fost tâlhar, rugaţi-vă pentru noi dimpreună cu toţi cei care părăsind păcatul au urcat pe culmile sfin­ ţe­ niei, ca să luăm desăvârşit dezlegare de păcate şi să tre­ cem în caldă pocăinţă această viaţă trecătoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu dragoste i-ai adus pe mulţi la pocăinţă, Maică Sfântă, îndreptându-i să primească prin Taina Spo­ ve­ da­ niei dezlegare de păcate şi dându-le putere în răz­ bo­ iul duhovnicesc. Vezi, dar, greşelile noastre cele mul­ te, şi roagă-te înaintea Fiului tău preaslăvit să ne dă­ ru­ ias­ că iertare de fărădelegile care ne apasă, făcân­ du-ne păr­ taşi cetei celor care prin îndelunga răbdare a lui Dumnezeu s-au mântuit.

Cântarea a 8-a

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Dar nepreţuit sunt pentru neamul creştinesc fe­ ri­ cirile pomenite în Evanghelie, şi în vreme de ispită ne aducem aminte cum ne-ai binevestit: “Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia”. Vom muri, fraţilor, la vre­ mea rânduită de Dumnezeu, şi bine le va fi celor care se vor învrednici de veşnica mângâiere.

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Miluieşte-ne, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu! Miluieş­ te-ne, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, după ce ai pri­ mit bătăi şi batjocuri ca mulţumire pentru dragostea pe care ne-ai arătat-o! Miluieşte-ne, Cel ce vei veni să judeci viii şi morţii, mântuieşte-ne!

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Chip al morţii sunt necazurile prin care trecem, căci ne îndeamnă să cugetăm la înfricoşătoarea osân­ dă a păcătoşilor. Mai bine ne este nouă a suferi o vre­ me pe pământ, decât a răbda dincolo chinuri fără sfârşit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să nu zăbovim a cere ajutorul de la cei care au mu­ rit lumii acesteia pentru a trăi pentru Hristos! O, Sfin­ ţilor Apostoli, dimpreună cu ceata Arhiereilor, Cu­ vioşilor şi Drepţilor, cu Sfinţii doctori fără de arginţi şi cu ceilalţi Mucenici, cu toţi Sfinţii ştiuţi şi neştiuţi, rugaţi-vă Atotputernicului Dumnezeu să ne lumineze ca să punem început bun mântuirii noastre, lepădând de la noi toată minciuna şi păcatul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sfârşit creştinesc dăruieşte-ne nouă, Fecioară prea­ curată, izbăvindu-ne de moartea năprasnică şi de cele­ lalte primejdii pe care diavolul vrea să le abată asupra noastră.

Cântarea a 9-a

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Mare bucurie să socotiţi, fraţii mei, când treceţi prin diferite ispite”, ne-a spus Sfântul Apostol Iacov, care multe a pătimit pentru numele Tău, arătând şi răs­ plata celor care au răbdat fără să cârtească: “Feri­ cit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcân­ du-se va lua cununa vieţii pe care Dumnezeu a făgă­ duit-o celor care Îl iubesc pe El.”

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Slăvindu-Te, Îţi mulţumim Ţie, Doamne, căci nu treci cu vederea puţina noastră rugăciune, pe care Te rugăm să o primeşti ca pe cei doi bani ai văduvei. Nu ştim să ne rugăm Ţie cu zdrobire de inimă, nu ştim să ne arătăm mulţumitori pentru toate binefacerile ară­ ta­ te şi cu atât mai puţin pentru cele ascunse minţii noas­ tre, dar recunoaştem înaintea Ta că suntem nepu­ tin­ cioşi de nu ne vei întări, slabi de nu ne vei face în­ drăz­ neţi. Miluieşte-ne, Doamne, că fără mila Ta pierim!

Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!

Să ducem lupta cea bună, ca să auzim şi noi glasul cel preadulce: “Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu, de moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la înte­ me­ ierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc, însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit, gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine”.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, dumnezeieşti Stăpânii, Heruvimi, Serafimi, Dom­ nii, Îngeri, Scaune, toate Căpeteniile şi prea­ mă­ ri­ te Puteri şi Sfinţilor Arhangheli, dimpreună cu sobo­ rul tuturor Sfinţilor, apăraţi-ne de tot răul, de toată ispita şi necazul, şi rugaţi pe Stăpânul tuturor să ne mân­ tu­ ias­ că pe noi, cei cuprinşi de multe păcate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea apărătoare a celor ce se roagă ţie şi Maică a nenumăratelor milostiviri arătate nea­ mu­ lui omenesc. Ceea ce eşti mai sfântă decât toţi sfinţii şi mai grabnică în ajutor decât suntem noi în rugă­ ciu­ ne, pe tine ceea ce eşti cu adevărat ocrotitoare a creş­ tinilor te mărim.

1 comentarii:

Anonim 1 iulie 2011, 15:10  

O rugaciune care ajunge la inima Domnului, mult folositoare pentru cei aflati la necaz.
Exista si liturghii online ? Unde le putem vizualiza ?
Dumnezeu sa va binacuvanteze si sa ne ajute pe toti !

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP